หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

ทหารเอกแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน

เมืองลับแล ดินแดนแห่งคำเล่าขานตำนานลี้ลับ

เหล็กน้ำพี้ เหล็กหล้าโบราณชั้นดี

วนอุทยานต้นสักใหญ่โบราณ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น
อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
1
2
3
4
5
   
สภาพทั่วไป
 
ภูมิประเทศ
  ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับ
ซับซ้อนตั้งแต่ทิศเหนือจดทิศใต้เป็น
เทือกเขากั้นพรมแดนระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา
และป่าไม้ประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่
ทั้งหมด เป็นที่ราบประมาณร้อยละ 15
ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
ของลำน้ำปาด พื้นที่ส่วนใหญ่มีเนื้อที่อยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว สภาพ
ดินเป็นลูกรังมีพื้นที่ทำการเกษตรน้อย
 
ภูมิอากาศ
  ภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ
 
ฤดูฝน เดือน พ.ค. - ต.ค.
 
ฤดูหนาว เดือน พ.ย. - ก.พ.
 
ฤดูร้อน เดือน มี.ค. - เม.ย.
 
ประปาในตำบล
 
ประชาชนในตำบลมีน้ำประปาใช้ครบ
ทุกครัวเรือน
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ ทำให้ ประชาชนในตำบลมีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน
 
การสื่อสารในตำบล
 
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 8 แห่ง
 
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน
จำนวน 1 แห่ง
 
การท่องเที่ยว
 

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีน้ำตก ภูสอยดาวมีทั้งหมด 5 ชั้น1. ภูสอยดาว
2. สกาวเดือน 3. เหมือนฝัน
4. กรรณิกา และ 5. สุภาพร

 
รอยพระพุทธบาทภูผาทอง
 
ตลาดชายแดนไทย – ลาว ห้วยพร้าว
 
อาชีพประชากร
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม คือ ทำไร่ พืชเศรษฐกิจ
คือ สับปะรดห้วยมุ่นซึ่งเป็นผลไม้
เศรษฐกิจ สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์
และนอกจากนี้ยังมีการทำปศุสัตว์
เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมอีกด้วย
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ99.57รองลงมานับถือศาสนา คริสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.43 ประชาชนส่วนใหญ่ นอกจากศาสนาที่ตนนับถือแล้วยังมีความ เชื่อเกี่ยว กับภูตผีดวงวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ ปู่ตาหรือผีโป่งโดยจะมีการประกอบพิธี กรรมตามความเชื่อของตน
 
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 7 แห่ง
 
ศาลเจ้า จำนวน 8 แห่ง
 
โบสถ์/คริสต์ จำนวน 1 แห่ง
 
สถานปฏิบัติธรรมแม่ชี จำนวน 1 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
 

ประเพณี
 
ประเพณีออกพรรษา -บั้งไฟไม้ไผ่ถักหวาย
 
งานแห่ดอกไม้ - ปราสาทผึ้ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ข้อง เครื่องจักสานสำหรับใส่ปลา ปู เป็นต้น รูปคล้ายตะกร้าปากแคบ อย่างคอหม้อดิน ก้นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีขนาดต่างๆ

ภาษาถิ่นในตำบลห้วยมุ่น จะเป็นภาษาหลายๆ ภาคที่นำมารวมกัน เช่น ภาษาประเทศลาวเนื่องจาก ตำบลห้วยมุ่นมีอาณาเขตติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในสมัยบรรพบุรุษมีการ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบ้านห้วยมุ่นแห่งนี้ จึงมีภาษาคล้ายคลึงกับประเทศลาว เช่น
 
คำว่า เว้า หมายถึง การพูด คำว่า เฮ็ดหยัง หมายถึง ทำอะไรอยู่
 
คำว่า อิไปใด หมายถึง จะไปไหน

สินค้าพื้นเมือง
 
ผ้าทอลายหมากนัด โดยกลุ่มผ้าทอพื้นบ้านหมู่ 6 ตำบลห้วยมุ่น
 
ผ้าทอลายลูกแก้ว โดยกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านส่องสี หมู่ 7 ตำบลห้วยมุ่น
 
การศึกษาในตำบล
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมุ่น
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งพาน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส่องสี

โรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น
 
โรงเรียนบ้านโป่งปุ้น โรงเรียนบ้านโป่งพาน

โรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ขยายโอกาส) จำนวน 1 โรงเรียน
 
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น
 
การสาธารณสุขในตำบล
ความปลอดภัยในตำบล
 
สถานพยาบาล จำนวน 1 แห่ง
 
- รพ.สต.บ้านห้วยมุ่น
 
- รพ.สต.บ้านโป่งพาน
 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 8 หมู่บ้าน
 
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเอนกประสงค์
เปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตชด. ที่ 316
จำนวน 3 แห่ง
 
หน่วยบริการประชาชนตำบลห้วยมุ่น
จำนวน 1 แห่ง
 
รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด
6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 46 คน
 
การคมนาคม
แหล่งน้ำ

เส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมในตำบลทั้งหมด จะมีสภาพเป็นถนนลูกรังถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนลาดยาง และสะพาน ดังนี้
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 30 สาย
 
ถนนลูกรัง จำนวน 49 สาย
 
ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย
 
สะพาน ค.ส.ล. จำนวน 15 แห่ง
 
สะพานไม้ จำนวน 1 แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แม่น้ำที่ไหลผ่าน จำนวน 10 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย,อ่างเก็บน้ำ ชลประทาน จำนวน 5 สาย
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 5 สาย
 
บ่อน้ำโยก จำนวน 5 สาย
 
อื่นๆ จำนวน 8 แห่ง
 
การรวมกลุ่มของประชาชน
 
 
กลุ่มปลูกสับปะรดห้วยมุ่น บ้านห้วยโป่ง
 
กลุ่มรวบรวมผลผลิตการเกษตร หมู่ 5
 
กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านห้วยโป่ง
 
กลุ่มรวบรวมผลผลิตการเกษตรบ้านห้วยมุ่น
 
วิสาหกิจชุมชนผาทอง
 
กลุ่มทอผ้าบ้านส่องสี
 
กลุ่มเกษตรยั่งยืน หมู่ที่ 6 กลุ่มเกษตรห้วยโป่ง
 
กลุ่มพืชสวย หมู่ที่ 3 กลุ่มพืชสวย หมู่ที่ 3
 
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านธรรมวงศ์
 
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและรวบรวมสับปะรดห้วยมุ่น
 
เกษตรกรผสมผสานบ้านส่องสี ตำบลห้วยมุ่น
 
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตำบลห้วยมุ่น
 
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านห้วยพร้าว
 
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยวโคและกระบือตำบลห้วยมุ่น
 
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านโป่งปุ้น
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น จ.อุตรดิตถ์ โทร : 089-856-4130
รับเรื่องร้องเรียน โทร 089-856-4130
จำนวนผู้เข้าชม 12,815 เริ่มนับ 4 ม.ค. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10